Masteravhandling: «Fra å dra, til å løfte»

«Fra å dra, til å løfte» – Om forståelsen av makt i veiledning av foreldre med kognitive vansker i barnevernstjenesten, er min masteravhandling som ble levert og forsvart ved Universitetet i Sørøst-Norge våren 2018.

Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i barnevernstjenestens hjelpetiltak til foreldre med en kognitiv svikt/funksjonsnedsettelse. Den har gjennom sin problemstilling et formål å forstå hvordan makten påvirker og fremkommer i foreldreveiledningen som blir gitt til disse. Foreldreveiledningen vil bli sett på som et forebyggende tiltak for å fremme barns og unges oppvekstsvilkår i hjemmet. Oppgaven henter sitt teoretiske grunnlag i den franske filosofen og idehistorikeren Michel Foucault sin brede forståelse av makt. Oppgaven tar ikke for seg klare maktovergrep eller makt som undertrykkende i klassisk forstand, men heller makt som en produktiv makt. Den tar for seg hvilke metoder og undervisningsstrategier i foreldreveiledningsprogrammet «Parenting Young Children» som kan påvirke maktens fremtoning. Gjennom å redegjøre for det eksisterende kunnskapsgrunnlaget vil den også presentere nyere relevant forskning. For å besvare problemstillingen er det blitt gjennomført en kvalitativ undersøkelse gjennom semistrukturerte intervjuer med 3 foreldreveiledere som har fullført veilederutdanningen til Parenting Young Children, samt livstilsintervjuer med 4 foreldre som har fått denne veiledningen. Hovedfunnene basert disse intervjuene blir presentert og videre drøftet opp mot det teoretiske og empiriske grunnlaget. Oppgaven konkluderer med sine hovedfunn basert på problemstillingen og forskningsspørsmålene i oppgaven.

Studien har blitt godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Oppgaven

Oppgaven ble sensurert og forsvart til karakteren A og kan leses i sin helhet her:

«Fra å dra, til å løfte» – Om forståelsen av makt i veiledning av foreldre med kognitive vansker i barnevernstjenesten