«Kommunisert – Men forstått?»: Om tilrettelagt kommunikasjon i barnevernet

Bacheloroppgaven er skrevet av meg selv og Thor Ulstrup som avsluttende oppgave på vernepleierstudiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge i 2016. Oppgaven hadde følgende problemstilling:

«Hvordan tilrettelegger barnevernet kommunikasjon med foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelser, og hvordan kan denne forbedres?»

“Ingen ville tenke på å frata noen briller, høreapparat eller rullestol etter 6 mnd. fordi de tenkte at de nå kunne se, høre eller gå? Kognitive funksjonsnedsettelser kan vanskelig endres, men det finnes hjelpetiltak som kan vise om det er mulig å kompensere for manglende funksjon i foreldrerollen.” (Thronsen & Young, 2015, s. 32).

Dette sitatet dannet grunnlaget for at vi ønsket å se på hvordan kommunikasjonen med foreldre med kognitive nedsettelser ble tilrettelagt. Oppgaven tar også for seg foreldreveiledningsprogrammet «Parenting Young Childen» som er et tilrettelagt foreldreveiledningstilbud for denne målgruppen.

Utdrag fra konklusjonen:
«Vår problemstilling starter med spørsmålet «Hvordan tilrettelegger barnevernet kommunikasjon med foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelser?». Alle informantene bekreftet at det ikke systematisk ble tilrettelagt kommunikasjon til foreldre innenfor målgruppen på sine arbeidsplasser. Den eventuelle tilretteleggingen som fantes var tilfeldig og avhenger av hvilken ansatt foreldrene tilfeldigvis møtte. Våre informanter sier at deres fokus er på barna og ungdommen som bor på institusjonene. Gjennom intervju og samtaler kommer det frem at det er lite kompetanse på området, og at de ønsker en kompetansehevning. De ønsker et bedre samarbeid med foreldrene.»

….

«Når det kommer til tilrettelagt kommunikasjonsmetode for foreldreveiledning ser vi at Parenting Young Children bør være et satsningsområde for barnevernet. Ansatte i institusjoner burde ha en generell forståelse for kommunikasjonsmetodene som er brukt i programmet. Vårt syn er at dette vil være med å bedre samarbeidet med foreldrene og gi en økt kompetanse om målgruppen, noe som våre informanter også ønsker. Dette vil være med på å minske gapet mellom foreldrenes funksjonsnivå og samfunnets krav, noe som vil kunne være et viktig ledd i arbeidet med å øke foreldrenes forutsetninger for eventuelt kunne gjenoppta omsorgen for barna.»

Oppgaven

Bacheloroppgaven ble sensurert til karakter B og kan leses i sin helhet her:

Kommunisert – Men forstått?