Vitenskapsteori, og forskningens betydning i samfunnet

«Forskning er søken etter ny og bedre innsikt. Det er en systematisk og sosialt organisert virksomhet styrt av ulike normer og verdier. Vitenskapens viktigste forpliktelse er idealet om å søke sannhet. Samtidig er det slik at forskningen aldri har noen garanti for å nå dette målet. De fleste konklusjoner er foreløpige og begrensede.» (NESH, 2016, s. 9).

Innledning

I denne oppgaven vil jeg først gjøre rede for sentrale vitenskapteoretiske og forskningsetiske krav og begrunne hvorfor det er nødvendig med disse. Senere i oppgaven vil jeg referere tilbake til disse når vi ser på forskningens betydning i samfunnet. Videre vil jeg se på grunnleggende metoder innen samfunnsvitenskapelig forskning og ta for meg styrker og svakheter ved disse og hvordan de kan utfylle hverandre gjennom metodetriangulering.

I siste del av oppgaven vil jeg drøfte forskningens betydning i samfunnet gjennom å se på upubliserte resultater fra Forskningsrådets undersøkelse om menneskers tillit til forskning og formidling av vitenskapelige resultater. Der vil jeg trekke frem momenter fra vitenskapelig metode og de forskningsetiske retningslinjene jeg tidligere har gjort rede for.

Oppgaven

Vurderingsoppgaven ble sensurert til A og kan lastes ned her: Vitenskapsteori, og forskningens betydning i samfunnet